Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Boletín CF+S > 9 -- Por una arquitectura y un urbanismo contemporáneos > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n9/n9news.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Noticias
El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona aprova inicialment la ordenança solar


Barcelona, 19 de febrer de 1999

Avui, 19 de febrer de 1999, el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment, amb l'abstenció de CiU i del PP, l'Ordenan.a sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar als edificis, a proposta del regidor verd, Josep Puig (Grup Municipal Inciativa - Els Verds).

Aixó fará possible, quan entri en vigor l'ordenança, que totes les noves edificacions i les que es rehabilitin integralment i que consumeixin 2.000 o més litres d'aigua calenta sanitária al dia, hagin d'anar equipades amb sistemes solars d'escalfament d'aigua, per a cubrir el 60 % de la seva demanda energètica.

L'escalfament d'aigua sanitária a la ciutat de Barcelona suposa, avui, la introducció a l'atmosfera de més de 200.000 tn de CO2 i de 3'8*1012 Bq. de radioactivitat, a més de generar 1.400 tn de residus radioactius cada any.

Quan un habitatge escalfa l'aigua sanit.ria amb el Sol:

* redueix les seves emissions de CO2 entre 250 i 460 kg a l'any, si l'aportació solar és del 60 %, a més d'evitar la generació de gairebé 5 kg de residus radioactius i l'abocament de gairebé 11 milions de becquerals de radioactivitat a l'aire i a l'aigua.

* redueix les seves emissions de CO2 entre 400 i 760 kg, si l'aportació solar és del 100 %, a més d'evitar la generació de més de 8 kg de residus radioactius i l'abocament de més de 20 milions de becquerals de radioactivitat a l'aire i a l'aigua.

A partir d'avui s'obre un periode d'informació pública de 30 dies per a poder-hi presentar alegacions.

El texte de l'ordenança aprovada inicialment avui es pot demanar a la Regidoria de Ciutat Sostenible, per telèfon, fax o e.mail.

Josep Puig i Boix

Regidor de Ciutat Sostenible
Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans

Ciutat, 4
08002 Barcelona
Catalunya
Telèfon 93 402 72 26
Fax 93 402 76 25
e-mail: jpuigb@mail.bcn.es

Una activitat és sostenible quan:

  1. usa materials en forma de cicles tancats,
  2. usa fonts d'energies netes i renovables,
  3. prové del potencial humá, per exemple, la comunicació, la creativitat, la coordinació, l'estimació i el desenvolupament espiritual i intel.lectual.

Una activitat no és sostenible quan:

  1. requereix inputs continus de recursos no renovables,
  2. consumeix recursos renovables de forma més rápida que el seu ritme de renovació,
  3. causa una degradació acumulativa de l'entorn,
  4. requereix recursos en quantitats que mai no poden ésser disponibles per tothom,
  5. condueix a l'extinció d'altres formes de vida.

Boletín CF+S > 9 -- Por una arquitectura y un urbanismo contemporáneos > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n9/n9news.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
 
Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Universidad Politécnica de Madrid
Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad
Departamento de Estructuras y Física de la EdificaciónDepartamento de Urbanística y Ordenación del Territorio